Podwykonawcy

Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

PODWYKONAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 PRZESIEWANIE.EU
Marzena Bleszke
ul. Oliwska 95,
84-208 Szemud
Kompleksowa wycinka drzew, krzewów, zadrzewień. Usuwanie karpin i gałęzi po drzewach. Uprzątnięcie terenu budowy, w tym utylizacja wymienionych materiałów drzewnych oraz zabezpieczenie powierzchni drzewostanu i pni drzew przewidzianych do adaptacji wraz utrzymaniem.
2 KELLER-POLSKA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Poznańska 172,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Kompleksowe wykonanie: posadowienia obiektów PZDs-29, PZDs-39, WD-24, WD-26, WD-28A, WD-28B, WS-30, WD-31, WD-32, WD-34, PM-26, PZDs-5, PZDs-7, WD-1, WD-Z2, WD-Ż1, WS-3, ES-21, ES-4A w technologii SCC i oraz obiektu ES-5B w technologii pali CFA i obiektów ES-4B, ES-5A, PZDs-45 w technologii pali prefabrykowanych wraz ze skuciem głowic pali wraz z wykonaniem niezbędnego projektu technologicznego oraz pozostałymi materiałami do wykonania posadowienia próbnych obciążeń statycznych pali wraz z wykonaniem projektów dla obciążeń pali i próbnych obciążeń dynamicznych pali prefabrykowanych oraz analizę uzyskanych wyników; wzmocnień podłoża gruntowego pod nasypy drogowe z zastosowaniem technologii KSS i FSS: Obwodnica Żukowa km 06+490 do 06+540, od 06+710 do 06+755, od 07+485 do 07+545 wraz wykonaniem niezbędnego projektu technologicznego oraz pozostałymi materiałami do wykonania wzmocnień; analizy i opracowaniu projektu wykonawczego wzmocnienia pod nasypy drogowe wraz ze sprawdzeniem stateczności skarp nasypu.
3 TM-VIA Sp. z o.o. ul. Krakowska 461,
32-095 Iwanowice
Kompleksowe wprowadzenie i utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego robót szybkopostępujących i krótkotrwałych oraz wynajem, ustawienie, utrzymanie i demontaż separatorów U-25c.
4 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „MARKOP” S.C. MAREK I ZOFIA DOERING ul. Cyprysowa 3,
84-240 Reda
Kompleksowa rozbiórka budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz wszelkich innych obiektów wraz z infrastrukturą podziemną i naziemną. Zagospodarowanie, utylizacja, wywóz lub przetworzenie wszelkich odpadów i materiałów rozbiórkowych (w tym niebezpiecznych) oraz kruszenie gruzu/betonu pozostałego po rozbiórce i pozostawieniu go do wykorzystania przez Wykonawcę.
5 PRO-TEL ŁUKASZ ROGIŃSKI I ADAM PSZENNY SPÓŁKA JAWNA ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24,
13-200 Działdowo
Kompleksowa przebudowa kolizji telekomunikacyjnych i teletechnicznych wraz z dostawą i montażem wszelkich niezbędnych materiałów i urządzeń.
6 KPM Sp. z o.o. ul. Kupiecka 10,
52-427 Wrocław
Kompleksowe wykonanie montażu i utrzymanie mostu tymczasowego Typu Mabey COMPACT 200 wraz z wykonaniem projektu wykonawczego z obliczeniami statycznymi do posadowienia mostu, uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji oraz dostawą i montażem wszelkich niezbędnych elementów, materiałów i sprzętów.
7 DURAMEX Sp. z o.o. ul. Akacjowa 23A,
80-180 Gdańsk
Kompleksowa przebudowa kolizji gazowych wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia.
8 Przedsiębiorstwo
INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE „TELTOR-POL PÓŁNOC” S.A.
ul. Śnieżna 1,
80-554 Gdańsk
Wykonanie kompleksowej przebudowy kolizji elektroenergetycznej nN i SN oraz wykonanie projektu zasilania placów budowy w lokalizacji dla obiektów. Wykonanie tymczasowych przyłączy energetycznych zasilania placów budów dla obiektów: WD-27, WDI-1, WD-26, PZDg-49, WD-25, WD-24, Wd-1, ES-4A, WD-18, WS-3, WD-19, ES-21, ES-5a wraz z ich demontażem po zakończeniu budowy. Wykonanie projektu wykonawczego zasilania dla wytwórni mas bitumicznych oraz wykonanie zasilania wraz z dostawą i uruchomieniem stacji transformatorowej wraz z demontażem zasilania stacji po demontażu wytwórni mas bitumicznych.
9 PRI INŻBUD
Andrzej Klaga Spółka Jawna
Parczew 88A,
63-405 Sieroszowice
Wykonanie zabezpieczenia obiektów ściankami szczelnymi stałymi z grodzic stalowych oraz ściankami szczelnymi tymczasowymi (zabezpieczającymi) z grodzic stalowych wraz z zapewnieniem ich stateczności i dzierżawą ścianek, przy użyciu materiałów własnych i/lub powierzonych przez Wykonawcę oraz sporządzeniu projektów technologicznych.
10 DUORS Sp. z o.o. ul. Podwale Grodzkie 5
(3 piętro), 80-895 Gdańsk
Wykonanie koncepcji i kompleksowej budowy Systemu Zarządzania Ruchem oraz systemu dozoru wizyjnego MOP Widlino wraz z wykonaniem projektu technologicznego.
11 RICHERT Katarzyna Richert ul. Dworcowa 29,
83-331 Przyjaźń
Kompleksowe wykonanie robót ziemnych z użyciem materiałów i urządzeń własnych.
12 BET-BUD Transport Sp. z o.o. ul. Benzynowa 17,
80-711 Gdańsk
Kompleksowe wykonanie robót ziemnych z użyciem materiałów i urządzeń własnych.
13 GOBIO – Usługi Przyrodnicze Michał Mięsikowski ul. Telimeny 3,
87-100 Toruń
Kompleksowe wykonanie tymczasowych ogrodzeń (wygrodzeń) ochronnych dla herpetofauny i batrachofauny wraz z bieżącym utrzymaniem w trakcie realizacji inwestycji i demontażem po zakończeniu inwestycji.
14 G&M Sp. z o.o. ul. S. Okrzei 1A/XII piętro,
03-715 Warszawa
Kompleksowe wykonanie robót mostowych na obiektach: WS-23, WD-24, WD-25, PZDs-45, WD-26, PZDG-49, WD-27, WD-28A, WD-28B, WS-29, WS-30, WD-31, WD-32, WD-33, WD-34, WDI-1.
15 MRG Sp. z o.o. ul. Mściwoja II 28a,
83-300 Kartuzy
Kompleksowa rozbiórka i demontaż barier energochłonnych, krawężników drogowych, ścieków, ogrodzenia, znaków drogowych, poduszek zderzeniowych, osłon przeciwolśnieniowych i ekranów dźwiękochłonnych.
16 HL SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Os. Skalne 37,
62-200 Dalki
Kompleksowe wykonanie zbiorników retencyjnych, retecyjno-infiltracyjnych oraz filtracyjnych.
17 RINKON Sp. z o.o. ul. Graniczna 7G,
09-407 Płock
Przebudowa magistrali wodociągowej DN1200 własność GIWK Sp. z o.o. od węzła W17.1 do węzła W17.9
18 MGMK Sp. z o.o. ul. Bogatka 34,
83-011 Wiślinka
Kompleksowe wykonanie platform własnych: przekrusz betonowo-ceglany 0/63 mm, kruszywa piaskowe 0/4 pod palownice do wykonania wzmocnień gruntu. Rozbiórka platform roboczych do rzędnych posadowienia obiektu wraz ze ścięciem kolumn SCC oraz przesianiem materiału z rozbiórki i transportem w miejsce wbudowania. Wykonanie dróg serwisowych szerokość 5,5 m grubość min. 0,25-0,3 m z przekruszu betonowo-ceglanego frakcji 0,63 dostarczonego przez Podwykonawcę wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.
19 EL-Grześ Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 6,
83-000 Pruszcz Gdański
Kompleksowy demontaż oświetlenia drogowego węzeł Gdańsk Południe w 3 etapach wraz z zapewnieniem zasilania słupów oświetleniowych oraz wykonaniem tymczasowego zasilania oświetlenia i jego późniejszym demontażem. Wykonanie kompleksowej rozbudowy zasilania placów budów od istniejących złączy kablowych/rozdzielnic budowlanych oraz wykonanie tymczasowego oświetlenia drogowego na bypass DW 221 ul. Wybickiego w Lublewie Gdańskim.
20 GEO-Instruments Polska Sp. z o.o. Łysaków Drugi 47,
28-300 Jędrzejów
Próbne obciążenia statyczne i dynamiczne pali, kolumn oraz badania ciągłości pali i kolumn.
21 MRG Sp. z o.o. ul. Mściwoja II 28a,
83-300 Kartuzy
Wykonanie przewiązek wraz z materiałem oraz ustawienie barier betonowych typu U14b.
22 DRO-AD Sp. z o.o. ul. Pałacowa 31,
80-180 Kowale
Kompleksowe wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S na tymczasowych przewiązkach.
23 „ZUK” Sp. z o.o. ul. Akacjowa 24,
83-330 Żukowo
Kompleksowe usunięcie kolizji sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej.
24 C5 Sp. z o.o. ul. J. J. Haffnera,
81-715 Sopot
Kompleksowe wykonanie robót zbrojarskich na obiektach mostowych WD-33 i WDI-1.
25 MRG Sp. z o.o. ul. Mściwoja II 28a,
83-300 Kartuzy
Prace sprzętem budowlanym: koparko-ładowarka lub/i koparka kołowa lub/i koparka gąsienicowa oraz samochód ciężarowy czteroosiowy 8x6 wraz z obsługą operatorską.
26 MRG Sp. z o.o. ul. Mściwoja II 28a,
83-300 Kartuzy
Usługi outsourcingu budowlanego.
27 Zakład Produkcyjno-Handlowy „MELBUD” Sławomir Szorc, Katarzyna Szorc Spółka Jawna ul. Ziołowa 35,
87-800 Włocławek
Kompleksowa przebudowa i konserwacja urządzeń melioracyjnych.
28 SPECDROG Sp. z o.o. ul. Składowa 16,
88-420 Rogowo
Kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych obiektów inżynierskich pełniących funkcje przepustów drogowych, melioracyjnych w technologii HelCor oraz montażu belek progowych przepustów.
29 SPECDROG Sp. z o.o. ul. Składowa 16,
88-420 Rogowo
Kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych obiektów inżynierskich pełniących funkcje przejść dla małych zwierząt w technologii MultiPlate i HelCor oraz montażu belek progowych.
30 SPECDROG Sp. z o.o. ul. Składowa 16,
88-420 Rogowo
Kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych obiektów inżynierskich pełniących funkcje przepustów melioracyjnych oraz kompleksowego montażu belek progowych przepustów.
31 TO&GA Sp. z o.o. ul. Gdańska 89 lok. 1,
85-022 Bydgoszcz
Wykonanie robót zbrojarskich oraz ogólnobudowlanych na obiektach mostowych.
32 HL SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Os. Skalne 37,
62-200 Dalki
Kompleksowa przebudowa i konserwacja urządzeń melioracyjnych.
33 MIKUMA Sp. z o.o. ul. Al. Rzeczypospolitej
nr 4B lok. 156, 80-369 Gdańsk
Kompleksowa przebudowa magistrali wodociągowej DN1200 własność GIWK Sp. z o.o.
34 BUDREN S.A. ul. Wojciecha Kossaka 16,
86-105 Świecie
Kompleksowe wykonanie robót obiektów mostowych i wiaduktów.
35 Usługi Dźwigowo-Transportowe Stanisław Chrobak ul. B. Prusa 20,
14-200 Iława
Prace dźwigiem samojezdnym Tatra 28T oraz dźwigiem samojezdnym 30t wraz z operatorami.
36 Firma Budowlana „ZBROPOL”
Leopold Kwapisz
ul. Kielecka 36,
29-105 Krasocin
Kompleksowe wykonanie robót zbrojarskich na obiektach mostowych WS-23, WD-24, WD-25, WD-28A, WD-28B, WD-31.
37 CONSTRUCTION ANALISYS OFFICE Sp. k. ul. Al. Zwycięstwa 52 lok. 2,
80-207 Gdańsk
Kompleksowa budowa komory wodociągowej nr 17.4 oraz nr 17.5.
38 ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk
Usunięcie kolizji poprzez przebudowę sieci elektroenergetycznych zgodnie z warunkami przebudowy nr R/21/0755477 z dnia 28.09.2021 r.
38 K&K INWESTYCJE
Sp. z o.o.
ul. Polna 25,
88-420 Rogowo
Wykonanie zasypek ław fundamentowych, zasypek przyczółków, drenaży za przyczółkami wraz z zbiornikami filtracyjnymi, montażu geomembrany drenażowej na obiektach WS-18, PZDs-29, WD-19, PZDs-32, WD-20, WS-23, PZDs-39, WD-24, WD-27, PZDs-5, PZDs-7, WD-Z2, WS-2, WD-Z1, ES-4A, WD-28A, WD28-B, WD-31, WD-32, WD-33, WD-34, WDI-1 wraz z transportem materiału z miejsca magazynowania oraz wykonanie nasypu drogowego i pompowanie wody.
39 ABM Mosty Sp. z o.o. ul. Złota 59,
00-120 Warszawa
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż prefabrykowanej łukowej konstrukcji nośnej oraz prefabrykowanych podpór pośrednich wraz z wykonaniem fundamentów uciągających oraz izolacji od strony zewnętrznej wraz z zabezpieczeniem styków pomiędzy prefabrykatami dla obiektu PZGd-49.
40 V2R INVEST Sp. z o.o. ul. Kąkolowa 5/16,
86-031 Osielsko
Kompleksowe wykonanie robót na obiektach wiaduktach i przepuście: PZDs-29, PZDs-34, PZDs-36, PZDs-39, ES-5A, PDMPZ-4.
41 MGMK Sp. z o.o. ul. Bogatka 34,
83-011 Wiślinka
Rozbiórka platform roboczych do rzędnych posadowienia obiektu wraz ze ścięciem kolumn SCC oraz przesianiem materiału z rozbiórki i transportem w miejsce wbudowania.
42 KPRM INFRASTRUKURA Sp. z o.o. ul. Fryderyka Chopina 96,
43-600 Jaworzno
Kompleksowa dostawa i montaż łożysk elastomerowych i garnkowych oraz dostawa szablonów montażowych.
43 MITO-INVEST Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 lok. F8,
80-755 Gdańsk
Kompleksowe wykonanie robót ciesielsko-betoniarskich na obiektach mostowych WD-26, WD-27.
44 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "WÓJCIK" Wiesław Wójcik ul. Majkowskiego 5,
84-300 Lębork
Kompleksowa budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej.
45 VSL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Grójecka nr 208,
02-390 Warszawa
Kompleksowe wykonanie prac sprężeniowych obiektów inżynierskich WD-19, ES-21, WD-24, WD_25, WD-Ż2, WS-2, ES-4A, ES-5B, WD-28A, WD-28B, WD-31, WDI-1 wraz z niezbędnymi materiałami, urządzeniami i sprzętem.
46 ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk
Usunięcie kolizji poprzez przebudowę sieci elektroenergetycznych zgodnie z warunkami przebudowy nr R/21/06609 z dnia 24.08.2021 r.
47 FILMAL Malwina Łukasiak ul. Goplańska 142A,
80-178 Gdańsk
Kompleksowe wykonanie robót ciesielsko-betoniarskich na obiekcie mostowym WD-28B.
48 KAMEYA Sp. z o.o. ul. Markoszów 4,
32-031 Mogilany
Kompleksowe wykonanie izolacji bitumiczno-lateksowej, wykonanie izolacji z geokompozytu drenażowego na obiektach i mostach w szacunkowej ilości 25 949,67 m2.
49 „EWNAR” Zakład Usług Budowlanych Ewa Hanna Nazaruk ul. Traugutta 5,
82-440 Dzierzgoń
Wykonanie robót żelbetowych w rozliczeniu godzinowym na obiekcie WDI-1.
50 Zakład Produkcyjno-Handlowy „MELBUD” Sławomir Szorc, Katarzyna Szorc Spółka Jawna ul. Ziołowa 35,
87-800 Włocławek
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych-montażowych w zakresie przepustów pod zjazdami fi 500, fi 600 oraz wykonanie przedłużeń przepustów.
51 MAT-BUD MOSTY Sp. z o.o. Sp. k. ul. Linki 7,
82-440 Dzierzgoń
Wykonanie robót budowlanych, ciesielskich i betoniarskich na obiektach PZM-26, PZM-26a
52 Przedsiębiorstwo INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE „TELTOR-POL PÓŁNOC” S.A. ul. Śnieżna 1,
80-554 Gdańsk
Kompleksowa budowa i przebudowa oświetlenia drogowego z materiału Podwykonawcy.
53 BBR Polska Sp. z o.o. ul. Annopol 1,
03-326 Warszawa
Kompleksowa dostawa i montaż urządzeń dylatacyjnych dla obiektów inżynierskich.
54 Firma Usługowa „MER” Rafał Mientki ul. Limbowa 21,
80-175 Gdańsk
Praca dźwigiem samojezdnym LTM1050 klasy 50T wraz z operatorem.
55 Firma Handlowo-Usługowa Patryk Wyżlic ul. Kamień Duży 65,
14-200 Iława
Wykonanie prac sprzętem budowlanym: ciągnikiem z zamiatarką, ciągnikiem z myjką ciśnieniową oraz ciągnikiem z beczką wraz z obsługą operatorską.
56 CONWAY STF Sp. Komandytowa ul. Tulipanowa 2,
55-040 Kobierzyce
Dostawa oraz wbicie pali prefabrykowanych dla posadowienia obiektów PZDs-45, ES-4A, ES-4B.
57 ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskie 130,
80-557 Gdańsk
Usunięcie kolizji poprzez przebudowę sieci elektroenergetycznych zgodnie z warunkami przebudowy nr R/21/066406 z dnia 24.08.2021 r. oraz R/21/088846 z dnia 13.06.2022 r.
58 BUDREN S.A. ul. Wojciecha Kossaka 16,
86-105 Świecie
Kompleksowe wykonanie robót obiektów mostowych i wiaduktów (WD-19, WD-20, ES-21, WD-22, ES-5B).
59 Łukasz Tarasek – Firma Budowlana ul. Wyskitna 151,
33-331 Grybów
Wykonanie robót budowlanych, ciesielskich i betoniarskich na obiektach PZDs-5, PZDs-7, WS-3, WS-18, PZDs-32, PZDs-35.
60 Lucyna Hyla LUS ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2/1,
44-120 Pyskowice
Wykonanie robót budowlanych, zbrojarskich, ciesielskich i betoniarskich na obiekcie: WD-Ż2.
61 ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk
Usunięcie kolizji poprzez przebudowę sieci elektroenergetycznych zgodnie z warunkami przebudowy nr R/21/066113 z dn. 09.09.2021 r., nr R/21/066104/2 z dn. 13.06.2022 r., nr R/21/066100 z dn. 13.06.2022 r., nr R/21/092223 z dn. 15.11.2021 r., nr R/21/066122 z dn. 09.09.2021 r., nr R/21/075482 z dn. 28.09.2021 r. oraz R/21/075583 z dn. 28.09.2021 r.
62 Firma Usługowa „MER”
Rafał Mientki
ul. Limbowa 21,
8-175 Gdańsk
Praca dźwigiem samojezdnym LTM1050 klasy 50T wraz z operatorem.
63 DWD System Sp. z o.o. ul. Jana Henryka Dąbrowskiego nr 77A,
60-529 Poznań
Kompleksowe wykonanie odwodnienia obiektów inżynierskich z rur i kształtek z polipropylenu PP (SN8) RAL 9002 wraz z mocowaniami wykonanymi ze stali kwasoodpornej.
64 „ZUK” Sp. z o.o. ul. Akacjowa 24,
83-330 Żukowo
Kompleksowe usunięcie kolizji sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej. Kompleksowa przebudowa szamba w Jankowie Gdańskim przy ul. Straszyńskiej oraz wykonanie przyłącza wodociągowego w zakresie kolizji W-09. Kompleksowa przebudowa i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie MOP Widlino Południe i Widlino Północ.
65 KOBEX Paweł Kober ul. Młodocin Większy 20,
26-625 Młodocin Większy
Roboty zbrojarskie
66 KAMEYA Sp. z o.o. ul. Markoszów 4,
32-031 Mogilany
Kompleksowe wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych obiektów mostowych poprzez hydrofobizację i pokrycie powłoką odporną na chlorki oraz wykonanie izolacji cienkich.
67 AUGUST STEEL Sp. z o.o. ul. Stefana Okrzei 1A,
03-715 Warszawa
Roboty zbrojarskie, ciesielskie oraz betoniarskie.
68 KAMEYA Sp. z o.o. ul. Markoszów 4,
32-031 Mogilany
Kompleksowe wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej wraz z przygotowaniem podłoża na wiaduktach i mostach.
69 ENVIESA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Świętojańska 26/3,
44-100 Gliwice
Kompleksowa przebudowa sieci elektroenergetycznej NN własność PSE S.A.
70 RINKON Sp. z o.o. ul. Graniczna 7G,
09-407 Płock
Kompleksowa budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej.
71 Keller Polska Sp. z o.o. ul. Poznańska 172, 05-850 Ożarów Mazowiecki Kompleksowe wykonanie posadowienia obiektu ES-5B, baret fundamentowych podpory P1 i P2, ścian szczelinowych podpory P3 z wykonaniem robót i badań geotechnicznych oraz próbnych obciążeń metodą belki odwróconej i wzmocnień podłoża gruntowego pod nasypy drogowe z zastosowaniem technologii KSS i FSS. Wykonanie analizy i opracowania projektu wykonawczego wzmocnienia pod nasypy drogowe wraz ze sprawdzeniem stateczności skarp nasypu.
72 Usługi Remontowo-Budowlane Maria Typiak ul. Sosnówka 34, 86-302 Grudziądz Kompleksowe wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją.
73 TSG BRUDNIK Sp. z o.o. ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa Wykonanie prac hermetycznych oraz wykonanie prac na gazociągach DN500 i DN 300 wraz z odejściem DN100 polegających na czyszczeniu i próbach ciśnieniowych.
74 JK INWESTYCJE DROGOWE
Jarosław Karmowski
ul. Polna 25, 88-420 Rogowo Kompleksowe wykonanie warstwy odcinającej z maty bentonitowej lub innego powierzonego materiału wraz z transportem materiału z miejsca magazynowania.
75 Inwestor Media Sp. z o.o. ul. Doki 1, 80-863 Gdańsk Kompleksowa budowa kanału technologicznego oraz budowa kabli światłowodowych w kanale technologicznym.
76 JAREX Sp. z o.o. ul. Białołęcka 374, 03-253 Warszawa Kompleksowa budowa i przebudowa oświetlenia drogowego z materiału Podwykonawcy wraz wykonaniem pomiarów i obserwacji oświetlenia występujących sytuacji na drodze dopuszczonej do eksploatacji i użytkowanej w reprezentatywnym okresie jej użytkowania oraz kompleksowe wykonanie zasilania infrastruktury drogowej.
77 BALTIK M&L Sp. z o.o. ul. Skrajna 4a, 80-115 Gdańsk Kompleksowe wykonanie robót ciesielsko-zbrojarskich na obiektach mostowych WD-26, WD-28A, WD-28B, WD-32, WD-33, WD-34, WDI-1.

USŁUGODAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 Mosty Katowice Sp. z o.o. ul. Rolna 12,
40-555 Katowice
Prace projektowe.
2 Geofabryka Sp. z o.o. ul. Prostej 19/5,
87-100 Toruń
Inwentaryzacja przyrodnicza.
3 Enviesa Sp. z o.o. ul. Świętojańska 26/3,
44-100 Gliwice
Opracowanie dok. Projektowej linii napowietrznych.
4 BARG-ARTGEO Sp. z o.o. ul. Chmielewskiego 13,
70-028 Szczecin
Badania i roboty geologiczne oraz badania geotechniczne.
Opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia.
5 ŁDJ-GEO Geodezja ul. Rudzka 22,
95-030 Rzgowo
Prace geodezyjne.
6 Mosty Gdańsk Sp. z o.o. Jaśminowy Stok nr 12A,
80-177 Gdańsk
Wykonanie dokumentacji projektowej.
7 RICHERT Katarzyna Richert ul. Dworcowa 29,
83-331 Przyjaźń
Wynajem biura.
8 Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe DIKAR Dariusz Kruszyński ul. Okrzei 2,
84-360 Łeba
Kompleksowe rozpoznanie inżynieryjno-saperskie Placu Budowy przed rozpoczęciem robót w ramach inwestycji oraz prowadzenia stałego i kompleksowego nadzoru saperskiego wraz z wykonanie wszelkich działań wynikających z tego nadzoru.
9 Geopartner Inżynieria Sp. z o.o. ul. Rakoczego 31,
80-171 Gdańsk
Obsługa geodezyjna.
10 GOBIO – Usługi Przyrodnicze
Michał Mięsikowski
ul. Bażyńskich 38/50,
87-100 Toruń
Stały i kompleksowy nadzór przyrodniczy w tym nadzór herpetologiczny wraz z aktywną ochroną płazów.
11 MR Consulting
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Środowiskowa Sp. k.
ul. Szosa Chełmińska 177-181,
87-100 Toruń
Stały i kompleksowy nadzór archeologiczny oraz prowadzenie badań archeologicznych. Przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych – odkryć o niewielkiej skali.
12 Grupa LBT Małgorzata Wojtysiak ul. Wrzosowa 6,
62-510 Konin
Zapewnienie stałej i kompleksowej obsługi laboratoryjnej i wykonywanie badań geotechnicznych. Nadzór geotechniczny i doradztwo technologiczne.
13 AMLUX Sp. z o.o. ul. Grójecka 77,
02-094 Warszawa
Usługi sprzątania.
14 Geomart Marcin Świątek Ubyszów 118,
26-120 Bliżyn
Wykonanie wierceń (dla prób kat. B).
15 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „FUNDAMENT” Sp. z o.o. ul. Planetarna 7,
80-299 Gdańsk
Geotechniczne rozpoznanie terenu – Kompleksowe wykonanie sondowań CPTU i FVT oraz otworów wiertniczych wraz opracowaniem kart roboczych oraz określenie poziomu wód gruntowych. Pobranie i przekazanie próbek umożliwiające dalsze wykonanie badań gruntu.
16 Transprojekt Geotechnika Sp. z o.o. ul. Chłapowskiego 29,
60-965 Poznań
Wykonanie polowych prac geotechnicznych w postaci sondowania CPTu.
17 M. Speed Poland Marcin Stępniewski ul. Przy Agorze 10 lok. 53,
01-960 Warszawa
Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji początkowej i końcowej budynków i dróg. Wykonanie okresowych oraz dodatkowych monitoringów stanu technicznego budynków wraz ze sporządzeniem i podpisaniem protokołów z właścicielami władającymi poszczególnymi nieruchomościami.
18 Laboratorium Materiałów Budowlanych TESTLAND S.C. ul. Kasztanowa 14,
84-207 Łężyce
Polowe prace geotechniczne w postaci sondowania CPTu.
19 Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne
Fundament Sp. z o.o.
ul. Planetarna 7,
80-299 Gdańsk
Prace polegające na geotechnicznym rozpoznaniu terenu oraz wykonaniu otworu piezometrycznego.
20 Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne
Fundament Sp. z o.o.
ul. Planetarna 7,
80-299 Gdańsk
Wykonanie otworów obserwacyjnych, sondowań sondą CPTu i DMT, badań laboratoryjnych, monitoringu wód podziemnych oraz likwidację otworów obserwacyjnych.
21 Laboratorium Materiałów Budowlanych TESTLAND S.C. ul. Kasztanowa 14,
84-207 Łężyce
Wykonanie badań wymiany gruntów oraz badań podłoża gruntowego przed rozpoczęciem robót fundamentowych dla obiektów mostowych oraz przepustów posadowionych bezpośrednio wraz z przekazaniem dokumentacji.
22 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GODAR DARIUSZ PUROL ul. Wólka 50,
62-420 Strzałkowo
Usługa najmu, dostawy, rozłożenia, organizacji i bieżącego utrzymania oraz demontażu barier tymczasowych.
23 ASKA SYKES Sp. z o.o. ul. Piękna 18,
00-549 Warszawa
Wynajem wraz z obsługą zestawu pompowego z igłofiltrami oraz wężami zrzutowymi.
24 ULMA Construccion Polska S.A. ul. Koszajec 50,
05-840 Brwinów
Najem systemów deskowań, rusztowań, usługi przygotowywania indywidualnych form do najmu.
25 Taurus Ochrona Group Sp. z o.o. ul. Lubicka 53,
87-100 Toruń
Usługi polegające na świadczeniu ochrony.
26 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Michał Mejer ul. Marii Konopnickiej 7,
83-322 Stężyca
Transport kruszyw.
27 FTH KONIECZNY Gajewo 19,
86-170 Nowe
Wynajem zestawu do przewożenia wody i wynajem naczepy z ciągnikiem.
28 Marcin Gawin ul. Szydlicka 22,
83-320 Sulęczyno
Transport kruszyw.
29 FTHU „DAR-TRANS” Dariusz Szlagowski ul. Makowa 9,
83-400 Kościerzyna
Transport kruszyw.
30 Hunnebeck Polska Sp. z o.o. ul. Łubna 55,
05-532 Baniocha
Najem elementów deskowań i/lub rusztowań systemowych.
31 MASFALT Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4,
05-800 Pruszków
Najem mobilnej wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych oraz ładowarki jednonaczyniowej.
32 "AGRO-ANNA" Marian Stenzel ul. Lipowa 39,
83-330 Pępowo
Dzierżawa części nieruchomości.
33 RICHERT Katarzyna Richert ul. Dworcowa 29,
83-331 Przyjaźń
Transport kruszyw.
34 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „OSKAR” BARTOSZ FIAL ul. Lipowa 6,
83-211 Lipinki Szlacheckie
Transport kruszyw.
35 „GEOSOLVE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Olimpijska 2,
81-538 Gdynia
Wykonanie prac projektowych dla Inwestycji - Projektu geotechnicznego, technicznego i wykonawczego wzmocnienie podłoża gruntowego, obszarów nieobjętych specjalistycznymi technikami wzmocnienia.
36 Zakład Usługowy „JANIAK” Robert Janiak ul. Topolowa 49,
62-571 Stare Miasto
Prace żurawiem samojezdnym klasy 50t.
37 BET-BUD TRANSPORT Sp. z o.o. ul. Benzynowa 17,
80-711 Gdańsk
Transport kruszyw.
38 SPECDROG Sp. z o.o. ul. Składowa 16,
88-420 Rogowo
Usługi outsourcingu budowlanego.
39 SPECDROG Sp. z o.o. ul. Składowa 16,
88-420 Rogowo
Praca sprzętem budowlanym.
40 Ulma Construccion Polska S.A. ul. Budowlanych 25,
80-298 Gdańsk
Najem systemów rusztowań.
41 GEO-EKSPERT Sp. z o.o. ul. Balcerskiego 19,
80-299 Gdańsk
Monitoring geotechniczny.
42 POMPBET Dariusz Strębski Moszna-Wieś 17A,
05-840 Brwinów
Usługi transportu.
43 POMPBET STRĘBSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Baśniowa 45A,
05-800 Brwinów
Usługi transportu.
44 MIX-BET WIESŁAW LIECAU ul. Kwiatowa 1,
83-050 Lublewo Gdańskie
Usługi transportu
45 „NAL” Aleksandra Złoch ul. Witkowo 25,
76-214 Witkowo
Usługi transportu.
46 POMPBET Sp. z o.o. ul. Baśniowa 45A,
05-800 Brwinów
Usługi transportu.
47 TRANSPLAN Sp. z o.o. ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 19 lok.
18, 01-471 Warszawa
Świadczenie usług transportowych.
48 Usługi Transportowo-Sprzętowe
Andrzej Zapała
ul. Konina 346,
34-735 Niedźwiedź
Usługa transportu.
49 GEOSOLVE Sp. z o.o. ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia Wykonanie badań geotechnicznych, geologicznych i laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników badań w formie opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego.
50 MULTITASK KAROL KRZYKACZEWSKI ul. Dworek 14B, 82-103 Stegna Usługi outsourcingu budowlanego

DOSTAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„PROWERK” Sp. z o.o.
ul. os. Piastów 61,
31-625 Kraków
Dostarczenie kompletnych zabezpieczeń przed upadkiem z obiektów (mostowych lub wiaduktów), wykonanych z siatki do montażu pomiędzy obiektami S-KP-DELG80.
2 Arkadiusz Mejer Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ul. Wieżyca 9a,
83-315 Wieżyca
Wyprodukowanie, magazynowanie i sprzedaż Wykonawcy towarów: kruszywa (mieszanki łamanej żwirowej) 0/31,5 C 50/30 o ciągłym uziarnieniu.
3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRALBET Sp. z o.o. Gralewo Stacja 194,
13-214 Uzdowo
Dostawa prefabrykowanych belek strunobetonowych typu „T” oraz belek progowych.
4 VIACON POLSKA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6,
64-130 Rydzyna
Dostawa kompletnych konstrukcji stalowych MutliPlate MP200 wraz z uszczelnieniem taśmą butylową wraz z półkami dla zwierząt, jak i bez półek dla zwierząt oraz rur stalowych spiralnych karbowanych HelCor oraz HelCor PA.
5 ZP BAUCEM Sp. z o.o. ul. Kolejowa 7,
33-132 Niedomice
Dostawa spoiw.
6 AlcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. ul. Stalowa 1,
40-610 Katowice
Dostawa stali zbrojeniowej.
7 Ekotech-Trade Sp. z o.o. ul. Gen. S. Skalskiego 1/U16,
03-982 Warszawa
Dostawa spoiw.
8 Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110,
28-366 Małogoszcz
Dostawa stabilizacji ST C3/4.
9 Przedsiębiorstwo Produkcji Mas Betonowych „BOSTA-BETON” Sp. z o.o. ul. Ksawerów 30,
02-656 Warszawa
Wyprodukowanie mieszanek betonowych, w tym betonu towarowego zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12, PN-B-06265:2018-10 oraz PN-88/B-06250 o klasach od C8/10 do C50/60.
10 Stalprofil S.A. ul. Roździeńskiego 11A,
41-306 Dąbrowa Górnicza
Dostawa stali profilowej.
11 ŻWIROWNIA NOWE GOŁĘBIEWKO Sp. z o.o. Sp. k. ul. Demlin 97,
83-209 Godziszewo
Dostawa piasku drobnego 0/2.
12 P.P.H.U. „GABREX” Gabriel Regliński ul. Raduńska 66C,
83-331 Żukowo
Dostawa piasku 0/4 loco zakład.
13 CHMURZYŃSKI SYCHTA Sp. z o.o. ul. Borowiec 71D,
83-220 Sulęczyno
Wyprodukowanie, magazynowanie i sprzedaż: kruszywa (mieszanki łamanej żwirowej) 0/31,5 C50/30 o ciągłym uziarnieniu, kruszywa (mieszanki żwirowo-piaskowej) 0/16, kruszywa (mieszanki żwirowo-piaskowej) 0/31,5 C NR.
14 METAL SERVICE Marcin Piórek ul. Usługowa 7,
83-034 Trąbki Wielkie
Dostawa reperów talerzowych.
15 Cemex POLSKA Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46,
02-255 Warszawa
Dostawa cementu CEM II/B-V 32,5-HSR.
16 RICHERT Katarzyna Richert ul. Dworcowa 29,
83-331 Przyjaźń
Dostawa płyt drogowych używanych.
17 „Mega-Ton” Usługi Transformatorowo-Handlowe Mirosław Stenka ul. Juliusza Kossaka 8/1,
83-400 Kościerzyna
Transport kruszyw.
18 Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110,
28-366 Małogoszcz
Dostawa cementu CEM II/B-V 32,5.
19 MATYGEO Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3,
217-100 Bielsk Podlaski
Dostawa geowłókniny i geomembrany.
20 MIBAU Polska Sp. z o.o. ul. Pokładowa 7,
80-561 Gdańsk
Dostawa kruszyw: piasek łamany 0/2, mieszanka 0/16, grys 2/5,4/8,5/11,8/11,11/16,16/22, kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5.
21 Pekabex Bet S.A. ul. Szarych Szeregów 27,
60-462 Poznań
Dostawa towarów - elementów konstrukcji nośnej obiektu inżynierskiego PZGd-49.
22 BRIDGER Sp. z o.o. ul. Sosnowa 3,
Lublewo Gdańskie,
83-050 Kolbudy
Dostawa prefabrykowanych desek gzymsowych.
23 ZP BAUCEM Sp. z o.o. ul. Kolejowa 7,
33-132 Niedomice
Dostawa spoiwa hydraulicznego.
24 GILLMET Sp. z o.o. ul. Jabłowska 25,
83-200 Stargard Gdański
Usługa cynkowania ogniowego.
25 GEOSYNT.PL Sp. z o.o. ul. Toruńska 18B/41,
80-747 Gdańsk
Dostawa geokompozytu.
26 UNITRADE Sp. z o.o. Korne 9,
83-407 Korne
Dostawa piasku łamanego Unigrav 0/2.
27 Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 142B,
02-305 Warszawa
Dostawa kruszywa 0/31,5 o uziarnieniu 90/3.
28 KONSORCJUM STALI S.A. ul. Paderewskiego 120,
42-400 Zawiercie
Wyprodukowanie i dostarczenie Wykonawcy elementów zbrojarskich/stali zbrojeniowej ciętej i giętej – bez montażu.
29 HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Przywidzka 4,
80-174 Gdańsk
Dostawa rur żelbetowych oraz rur GRP.
30 Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110,
28-366 Małogoszcz
Dostawa cementu CEM II B-V 32,5 R H HSR/NA.
31 Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 142B,
02-305 Warszawa
Dostawa mieszanki kruszyw 0/31,5mm C90/3 o ciągłym uziarnieniu oraz mączki wapiennej.
32 Zdrojewscy Sp. z o.o. Sp. k. ul. Rzemieślnicza 4,
83-322 Stężyca
Dostawa płyt drogowych.
33 FG BETON Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sitna Góra 3,
83-300 Kartuzy
Dostawa płyt drogowych.
34 Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110,
28-366 Małogoszcz
Dostawa mieszanek betonowych.
35 Chmurzyński Sychta Sp. z o.o. ul. Przylesie 1,
83-322 Stężyca
Dostawa mieszanki piaskowo-żwirowej o ciągłym uziarnieniu 0/16.
36 EUROBUD Chajewscy Sp. j. ul. Skarszewska 5,
83-200 Starogard Gdański
Dostawa mieszanki 20MPa żwir 0/16.
37 ZEM Swarzędz Sp. z o.o. ul. Zygmunta Grudzińskiego 72,
62-020 Swarzędz
Dostawa wpustów odwadniających-mostowe z odpływami przedłużanymi, prostymi, bocznymi i ukośnymi.
38 Chmurzyński Sychta Sp. z o.o. Sp. K. ul. Przylesie 1,
83-322 Stężyca
Sprzedaż kruszywa 0/4 i żwiru płukanego 16/32.
39 Kolanko Sp. z o.o. Sp. k. ul. Oliwska 72,
80-209 Chwaszczyno
Dostawa materiałów
40 Zdrojewscy Sp. z o.o. Sp. k. ul. Rzemieślnicza 4,
83-322 Stężyca
Dostawa płyt ażurowych i płyt drogowych.
41 IMPEKSTIR OPERATIONS S.A. ul. Wojciechówka 5,
62-800 Kalisz
Wykonanie robót polegających na kompleksowej dostawie i montażu urządzeń dylatacyjnych.
42 IMPEKSTIR OPERATIONS S.A. ul. Wojciechówka 5,
62-800 Kalisz
Dostawa krawężników kamiennych.
43 Chmurzyński Sychta Sp. z o.o. Sp. K. ul. Przylesie 1,
83-322 Stężyca
Transport kruszywa z kopalni Żuromino VIII oraz Gostomie XVI.
44 METKOM KRÓL Sp. z o.o. ul. Gajowa 17,
43-254 Warszowice
Dostawa materiałów rur i łuków indukcyjnych.
45 Chmurzyński Sychta Sp. z o.o. Sp. K. ul. Przylesie 1,
83-322 Stężyca
Wyprodukowanie, magazynowanie, i sprzedaż kruszywa (mieszanki łamanej żwirowej) 0,31,5 C50/30 o ciągłym uziarnieniu, kruszywa (mieszanki żwirowo-piaskowej) 0/16.
46 Holcim Kruszywa Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 142B,
02-305 Warszawa
Dostawa mieszanki kruszyw 0/31,5 mm C90/3 o ciągłym uziarnieniu oraz mączki wapiennej.
47 HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Północ Spółka Komandytowa ul. Przywidzka 4,
80-174 Gdańsk
Dostawa materiałów.
48 Biuro Inżynierii Drogowej Drotest Józef Judycki, Jacek Alenowicz Sp. jawna ul. Nowy Tuchom 2A, 80-209 Chwaszczyno Dostawa geotkanin.
49 EKOTECH TRADE Sp. z o.o. ul. Gen. Stanisława Skalskiego 1/U16, 03-982 Warszawa Dostawa spoiw TEFRA, TEFRA 15 HRB E2, TEFRA 25 HRB E3, TEFRA 35 HRB E4.
50 Gospodarstwo Rolne Piotr Typiak ul. Sosnówka 34, 86-302 Grudziądz Dostawa sadzonek drzew i krzewów.
51 Stal Service Sp. z o.o. ul. Jana Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Dostawa stali ciętej, koszy zbrojeniowych do ścian szczelinowych.
52 Holcim Polska S.A. ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz Dostawa cementu CEM II B-V 32,5 R H HSR/NA.