Zakres robót

Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.
Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem).

Projekt i budowa obejmuje w szczególności:

 1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji.
 2. Roboty przygotowawcze.
 3. Roboty drogowe w zakresie obejmującym:
  • budowy odcinka drogi ekspresowej nr S7 długości około 16,1 km zadanie nr 2 wraz z Obwodnicą Żukowa oraz rozbudową węzła Gdańsk Południe,
  • budowy węzłów drogowych Żukowo, Lublewo, Gdańsk Południe,
  • budowa Miejsca Obsługi Podróżnych Widlino (kat. I) między węzłami Lublewo a Żukowo,
  • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
  • przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną drogi ekspresowej,
  • budowy systemu odwodnienia drogowego,
  • budowy chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych i zatok autobusowych,
  • budowy wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
  • budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
  • wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. Budowę obiektów inżynierskich.
 5. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.
 6. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych.
 7. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną.
 8. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej.
 9. Przebudowę infrastruktury kolejowej w tym: urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem, urządzeń telekomunikacyjnych i sieci trakcyjnej związaną z likwidacją kolizji.
 10. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska.
 11. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli).
 12. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne.
 13. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie.
 14. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia obwodnicy do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu obwodnicy do użytkowania i zmianą organizacji ruchu.
 15. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
 16. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji.
 17. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Projektowane parametry drogi:
Droga ekspresowa – jezdnia główna OMT
Klasa techniczna drogi S
Prędkość projektowa 120 km/h
Szerokość pasa ruchu 3,5 m
Przekrój poprzeczny 2 x 2 z rezerwą terenu w pasie dzielącym pod budowę trzeciego pasa ruchu
Szerokość pasa awaryjnego 2 x 2,50 m
Szerokość pasa dzielącego 12,0 m (w tym opaski 2 x 0,50 m)
docelowo 5 m (w tym opaski 2 x 0,50 m)
Szerokość pobocza gruntowego 2 x 0,75 m
Skrajnia pionowa min. 5,0 m
Szerokość w liniach rozgraniczających min. 40 m

Droga klasy GP – jezdnia główna Obwodnicy Żukowa
Klasa techniczna drogi GP
Prędkość projektowa 100 km/h
Szerokość pasa ruchu 3,5 m
Przekrój poprzeczny 1 x 2 na odcinku Lniska – węzeł Żukowo
2 x 2 na odcinku węzeł Żukowo - Glincz
Szerokość pasa dzielącego 5,0 m (w tym opaski 2 x 0,50 m)
Szerokość pobocza gruntowego 2 x 0,75 m
Skrajnia pionowa min. 4,7 m
Szerokość w liniach rozgraniczających min. 30 m na odcinku Lniska – węzeł Żukowo